Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/rietavovb.lt/httpdocs/plugins/content/udjacomments/udjacomments.php on line 40

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhosts/rietavovb.lt/httpdocs/plugins/content/udjacomments/udjacomments.php on line 49

Notice: Undefined property: stdClass::$params in /var/www/vhosts/rietavovb.lt/httpdocs/libraries/src/Document/Renderer/Html/ModuleRenderer.php on line 72

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/rietavovb.lt/httpdocs/includes/functions.php on line 20

Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/rietavovb.lt/httpdocs/includes/functions.php on line 25

Naujienos

Rietavo dvaro bibliotekos katalogas

Irenijaus Oginskio Rietavo dvaro bibliotekos knygų 1859–1862 m. sąrašo lietuviški leidiniai

 Laikinas knygų sąrašas, parengtas 1859 m. lapkričio 9 (21) d.“

Iš sąrašo rengėjo rašysenos manytina, kad jį sudarė Rietavo parapinės (1854–1862) ir Rietavo agronomijos (1859–1862) mokyklų mokytojas Laurynas Ivinskis.

24. Motiejus Valančius. List pasterski Macieja Wołonczewskiego z bożego miłosierdzia i łaski ś. stolicy apostolskiej biskupa telszewskiego do duchowieństwa i wiernych chrystusowych rzymsko-katolickiej dyecezyi telszewskiej. – Wilno : drukarnia A. Marcinowskiego, 1850. – 71 p. ; 8° (20 cm) – Gretut. tekstas lenk., liet. – Popiežiaus laiškas lot., lenk. – Antr. p. vinj. – Kn. taip pat: Listy apostolskie ojca świętego papieża Piusa IX. z powodu prekonizacyi jw. Macieja Wołonczewskiego na biskupa telszewskiego, p. 31–71

28. Simonas Daukantas. Budą senowęs-lëtuwiû kalnienû ir źamajtiû / iszraszzę pagał senowęs rasztû Jokyb’s Łaukys. – Petropilie : spaudinie pas C. Hintze, 1845. – [2], 9, [2], 252 [i.e. 253], [5] p., [1] iliustr. lap. ; 8° (18 cm)

29. Simonas Tadas Stanevičius. Daynas żemaycziu / surynktas yr yszdutas par Symona Stanewicze, mokslynynka literaturas yr grażiuju prytirymu. – Wylniuje : spaustuwiej’ B. Neumana : [A. Pšeciševskio lėšomis], 1829. – 64 p. ; 8° (20 cm)

30. Simonas Daukantas. Abecieļa lîjtuwiû-kalnienû ir źiamajtiû kałbos : torinti sawiep małdas, tikybôs-istatimus, dôrybęs pamoksłus, mîstrenturą, pasakàs, patarlès, senosès ir nauiosès gódû rodbalsès arba litaràs, só parodymó lykiaus arba skajtlaus ukîszkû, rimîszkû ir gódîszkû źęnkłû. – Petropilie : isspausta pas K. Kraju, 1842. – [2], 80 p. : vinj. ; 8° (17 cm)

31. Cornelius Nepos. Giwatas didiujû karwaidû senowês / suraszę łotiniszkay Kornelius Nepos ; iszguldę isz łotiniszkos i letuwiszką kałbą jaunoumenês naudon J. Dewinakis [Simonas Daukantas] ; o apskélbę Ksaweras Kanapackis. – Petropĩlie : spaudinie pas C. Hintze : [K. Kanapackio lėšomis], 1846. – [8], 250, [2] p. ; 8° (19 cm)

32. Danielius Gotlibas Zetegastas. Naudinga bĩttiû knygele, tai yra Ajszkós pamokimas kajp par iszmint[i]ngą bittiu kawojimą gał daug naudos nusipelnyti / wĩssĩms bitteles mylentims ąnt géro paraszytą par G.D. Settegast. – Petropilie : ispausta pas K. Kraju, 1848. – [4], XV, 107, [5] p., [2] iliustr. lap. ; 8° (15 cm)

33. Phaedrus. Pasakas Phedro / iszgúldę isz łotiniszkos kałbos i żamajtiszką Motiejus Szauklys [Simonas Daukantas] ; o apskélbę Ksaweras Kanapackis. – Petropĩlie : isspaustas pas E. Pratza : [K. Kanapackio lėšomis], 1846. – XXIV, 60 p. ; 8° (16 cm)

34. B. A. Grunard. Parodimas kajp apinius auginti pagał naujujû pritirimû / kórius apskélbę teutoniszkaj B.A. Grunards ; o iszgóldę i źiamajtiû kałbą Jonas Ragaunis [Simonas Daukantas]. – Petropilie : isspausta pas K. Kraju, 1847. – 49 p. : iliustr. ; 8° (18 cm)

41. Дмитрий Николаевич Струков. Pamokimas a’pe auginimą taboku / kóri iszraszę gudiszkaj D. Strukow ; o i źiamajtiû kałbą iszgoldę Jonas Girdenis [Simonas Daukantas]. – Petropilie : ispaustas pas K. Kraju, 1847. – 76 p. : brėž. ; 8° (18 cm)

42. Motiejus Valančius. Istorije szwęnta Senoje Istatima : nu sutwierima pasaules lig użgimima Kristaus Wieszpaties. – Wilniuj : spaustuwieje Jozapa Zawadzkia : [M. Valančiaus lėšomis], 1852. – 132 p. ; 8° (15 cm)

72. Charles François Lhomond. Epitome Historiae sacrae / [C. F. Lhomond]. – [Sankt Peterburgas : K. Hincės spaustuvė, 1838]. – [2], 63, [1], 42 p. ; 8° (22 cm) – Antr. vert.: Trumpa šventoji istorija. – Kn. taip pat: [Daukantas S.] Żodrodys toie kningelieie essontiù żodiù [: lotynų-lietuvių kalbų žodynėlis], 42 p.

77. Dajnes źiamajtiû : pagał zôdiû dajninikû ĩszraszytas / [parengė Simonas Daukantas]. Pirmasis pédelis. – Petropilie : spaudinie pas C. Kray, 1846. – XVI, 168, [1] p. ; 8° (18 cm)

 

Šaltinis: Cписок книг библиотеки князей Огинских в Ретове. [Rietavas]. 1859–[1862]. LVIA, f. 1177, ap. 1, b. 85. – 4 lap.

Lietuviškus leidinius iš knygų sąrašo išrinko ir parengė pagal dabartines senųjų spaudinių bibliografijos taisykles Tomas Petreikis 2011 m. rugpjūčio 9 d.


Notice: Only variables should be assigned by reference in /var/www/vhosts/rietavovb.lt/httpdocs/includes/functions.php on line 20