1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/iarNRhmqDV

 1. Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.238641

 1. Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.364294

 1. Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b0b6cda0eb0a11e7a5cea258c39305f6

 1. Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.402802

 1. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.5368B592234C?faces-redirect=true

 1. Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.207019

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl bibliotekų renovacijos ir modernizavimo 2003 – 2013 metų programos patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.184168/qGCYIjPUPA

 1. Dėl Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategijos patvirtinimo

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.345065/ZlOtDvBSRq

 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl dokumentų privalomųjų egzempliorių skaičiaus ir jų perdavimo bibliotekoms“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.288641

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO ĮSAKYMAI

 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas ,,Dėl kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/eee27da282bd11e7b075905f6c3d6a10?positionInSearchResults=7&searchModelUUID=72a652bf-3e16-4f83-9f16-cf5ed9b777ae

 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas ,,Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/06435ff09d7611e796fec328fe7809de?positionInSearchResults=13&searchModelUUID=5506ab5d-f091-4586-b057-6e6cd608f5d1

 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas ,,Dėl bibliotekos valdymo tobulinimo rekomendacijų patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cc97d4b038b411e6a222b0cd86c2adfc/dlIkbywYRf

 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas ,,Dėl bendrosios bibliotekos apskaitos knygos ir bibliotekos dienoraščio formų patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C22AE6EB6ABE

 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas ,,Dėl valstybės ir savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2d0208109d2811e79127a823199cc174

 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas ,,Dėl bibliotekų plėtros strateginių krypčių 2016-2022 metams patvirtinimo“

https://lrkm.lrv.lt/uploads/lrkm/documents/files/Biblioteku%20pletros%20kryptys.pdf

 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas ,,Dėl bibliotekos fondo apsaugos nuostatų patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.382842?faces-redirect=true

 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas ,,Dėl geriausių meto bibliotekininkų vardo suteikimo ir premijų skyrimo nuostatų patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.318130/VKTKvdVXvD

 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas ,,Dėl pavyzdinių naudojimosi biblioteka taisyklių patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.379858?faces-redirect=true

 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas ,,Dėl Lietuvos bibliotekų fondo nuostatų patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.289116/eVNbfIYNfb

 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas ,,Dėl Lietuvos bibliotekų tarybos nuostatų patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.261212?faces-redirect=true

 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas ,,Dėl valstybės ar savivaldybių įsteigtų bibliotekų teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.265649/GdFABmwPvc

 1. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas ,,Dėl bibliotekų veiklos norminių dokumentų ir Lietuvos standartų sąrašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C9EB7300122A

 

KITI TEISĖS AKTAI

 1. Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos nuostatai

https://www.lnb.lt/media/public/apie-nb/veiklos-dokumentai/LIBIS_nuostatai_20181004.pdf

 1. Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos duomenų saugos nuostatai

https://www.lnb.lt/media/public/apie-nb/veiklos-dokumentai/LIBIS_duomenu_saugos_nuostatai_20180508.pdf